Statut

STATUT FUNDACJI

z dnia 8.06.2018r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja została ustanowiona przez Bogdana Szymonika, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Arkadiusza Szkurłata w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 30/1, w dniu 07.06.2018r., Repertorium A nr 3661/2018

§2

 1. Fundacja pod nazwą: Częstochowska Fundacja na Rzecz Hematologii „Przy Tobie”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 ze zm.), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może:
  1. tworzyć oddziały i filie,
  2. przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

§6

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, co ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

§7

Fundacja została powołana na czas nieograniczony.

§8

 1. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138), (art. 4.1. pkt. 6 ustawy),
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4.1. pkt. 7 ustawy),
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4.1. pkt.14 ustawy),
  4. promocji i organizacji wolontariatu (art. 4.1. pkt. 27 ustawy).

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§9

 1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
 2. Celami Fundacji są:
  1. działalność na rzecz poprawy dostępności, warunków i metod leczenia pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi;
  2. pomoc w zakupie sprzętu i aparatury medycznej, leków, badań diagnostycznych i procedur terapeutycznych;
  3. organizowanie wsparcia z zakresu psychologii, dietetyki, rehabilitacji i innych dziedzin mających na celu poprawę komfortu i jakości życia pacjentów hematologicznych;
  4. szerzenie informacji na temat chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, zaburzeń hemostazy i odporności, ich diagnostyki oraz terapii;
  5. wspieranie doskonalenia zawodowego kadry medycznej zajmującej się osobami z chorobami hematologicznymi;
  6. wspieranie badań naukowych i innych projektów badawczych z zakresu hematologii.

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i finansowanie konferencji, kursów, warsztatów, odczytów dla personelu medycznego zajmującego się pacjentem hematologicznym;
  2. zakładanie i prowadzenie rejestrów chorych umożliwiających monitorowanie procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz rehabilitacyjnego w celu poprawy wyników leczenia chorób krwi;
  3. wdrażanie programów badań przesiewowych dla wykrywania schorzeń krwi w stadium przedklinicznym i początkowych stadiach zaawansowania;
  4. organizowanie inicjatyw mających na celu poprawę dostępności do badań diagnostycznych w zakresie rozrostowych chorób krwi, zaburzeń krzepnięcia i zaburzeń odporności;
  5. przygotowywanie i publikowanie opracowań na temat diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych oraz postępowania profilaktycznego i kształtowania prozdrowotnych zachowań społeczeństwa z przeznaczeniem dla lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności zajmujących się chorymi hematologicznymi oraz dla pacjentów i ich rodzin;
  6. dofinansowanie posiedzeń naukowych, konferencji i zjazdów związanych z realizacją celów Fundacji;
  7. organizowanie wsparcia psychologicznego, terapii zajęciowej, grup wsparcia, pomocy dietetycznej i rehabilitacyjnej dla pacjentów i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów, u których w toku progresji choroby lub/i agresywnego leczenia rozwinęła się niepełnosprawność;
  8. wspieranie badań naukowych i klinicznych wprowadzających postęp w zakresie diagnostyki i terapii chorób hematologicznych;
  9. organizowanie wystaw, koncertów, odczytów, spotkań kulturalnych i innych wydarzeń społeczno-artystycznych, jak również aukcji, które będą służyć wsparciu psychologicznemu pacjentów hematologicznych oraz osób zaangażowanych w proces diagnostyczno-terapeutyczny.
 2. Dochód z powyższych będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.
 3. Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, aby realizować swoje cele i inicjatywy. Może również współorganizować przedsięwzięcia stanowiące zakres jej działań wspólnie z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego 1.000, PLN (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, o której mowa w §13.
 3. Fundacja może gromadzić fundusze w walucie polskiej, a także w walutach obcych, we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 4. Fundacja może inwestować swój majątek.
 5. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pożytku publicznego mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:
  1. świadczeń Fundatora,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez fundację lub na jej rzecz,
  4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  5. darowizn, spadków, zapisów,
  6. dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,
  7. dochodów majątku nieruchomego i ruchomego,
  8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
  9. odsetek bankowych.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 4. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 5. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  1. działalność szpitali PKD 86.10.Z,
  2. praktykę lekarską ogólną PKD 86.21.Z,
  3. praktykę lekarską specjalistyczną PKD 86.22.Z,
  4. działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B,
  5. działalność pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C,
  6. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E,
  7. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD 87.10.Z,
  8. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z,
  9. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i technicznych (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, w zakresie biologii medycznej, medycyny oraz innych międzydyscyplinarnych nauk medycznych PKD 72.19.Z,
  10. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
  11. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
  12. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 94.99.Z,
  13. działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 96.09.Z( w tym wykonywanie badań laboratoryjnych),
  14. działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z,
  15. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z
 6. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  1. działalność szpitali PKD 86.10.Z,
  2. praktykę lekarską ogólną PKD 86.21.Z,
  3. praktykę lekarską specjalistyczną PKD 86.22.Z,
  4. działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B,
  5. działalność pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C,
  6. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E,
  7. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD 87.10.Z,
  8. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z,
  9. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i technicznych (prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, w zakresie biologii medycznej, medycyny oraz innych międzydyscyplinarnych nauk medycznych PKD 72.19.Z,
  10. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
  11. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
  12. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 94.99.Z,
  13. działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 96.09.Z (w tym wykonywanie badań laboratoryjnych)
  14. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z.,
  15. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z.
 7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 8. Działalność odpłatna i nieodpłatna wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz niepokrywającą się z płatną działalnością pożytku publicznego.

§14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie:
  1. pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z,
  2. działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z,
  3. introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
  4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
  5. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
  6. wydawanie książek PKD 58.11.Z,
  7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
  8. pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
  9. działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
  10. pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
  11. działalność związana z oprogramowaniem PKD62.01.Z,
  12. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność PKD 63.11.Z,
  13. działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
  14. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
  15. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z, !
  16. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (w tym aparatury medycznej) PKD 77.39.Z,
  17. pozostałą działalność związana z udostępnieniem pracowników PKD 78.30.Z,
  18. pozostałe pozaszkolne formy edukacji PKD 85.59.B
 2. Zysk z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na statutową działalność pożytku publicznego.

§15

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 2. Zabrania się również przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego oraz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Organy i organizacja Fundacji

§16

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Rada Fundacji.
 2. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji.

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu każdorazowo powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Członkiem zarządu, w tym Prezesem może być Fundator.
 5. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§18

 1. Fundator może odwołać członków Zarządu w każdym czasie przed upływem kadencji.
 2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację w każdym czasie. Ma to uczynić pisemnie na ręce Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu składa rezygnację do Rady Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. w ostatnim dniu kadencji lub
  2. w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono pisemną rezygnację lub w którym Fundator podjął uchwałę o odwołaniu członka Zarządu,
  3. w dniu śmierci
 4. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 1. kierowanie sprawami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym podpisywanie umów, przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów i grantów,
 3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 4. wnioskowanie o zmiany w statucie Fundacji, jej likwidacji lub połączenia z inną Fundacją,
 5. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji i nadzór nad ich działalnością,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 7. realizacja celów statutowych
 8. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. sporządzanie planów pracy Fundacji i budżetu,
 10. złożenie sprawozdania z działalności Fundacji do Rady Fundacji.

§20

 1. Członek Zarządu Fundacji za pracę na rzecz fundacji może otrzymać wynagrodzenie oraz zwrot wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
 2. Członek Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji może być w niej zatrudniony. Umowę w imieniu Fundacji podpisuje Prezes lub wyznaczony przez Radę członek Zarządu.
 3. Wysokość wynagrodzeń oraz zwrotu wydatków, jak również warunki umów podlegają zaopiniowaniu Rady Fundacji.

§21

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji. O terminie posiedzenia członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą faxu lub drogą mailową.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu oraz oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez Prezesa Zarządu, a w sytuacji jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu członka Zarządu upoważnionego przezeń pisemnie. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się notatkę, którą archiwizuje się w biurze Fundacji.

§22

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub upoważniony przezeń członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych, gdy kwota umowy przewyższa 10.000zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. Przy kwocie równej lub poniżej 10.000zł zobowiązania może podpisywać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. W umowach pomiędzy członkiem zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§23

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji powoływana jest na 3-letnią kadencję.
 3. Rada Fundacji może liczyć od 1 do 5 osób.
 4. Członków składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołuje Fundator.
 5. Funkcje członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. W trakcie trwania kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka lub wykluczenia mocą uchwały przez Fundatora.
 8. W przypadku ustąpienia przewodniczącego Rady, Fundator wybiera go spośród pozostałego składu.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

  Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. Jeśli Rada Fundacji jest dwuosobowa, to w przypadku zawieszenia, o którym mowa wyżej, skład Rady należy uzupełnić.
 11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 12. Członkowie Rady Fundacji mogą z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół, który archiwizuje się w biurze Fundacji.

§24

Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

 1. czuwanie nad realizacją celu Fundacji,
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, w tym gospodarowania majątkiem Fundacji,
 3. bycie głosem doradczym i pomocą w rozwoju Fundacji,
 4. opiniowanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji,
 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 7. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu,
 8. badanie sprawozdania z działalności Fundacji,
 9. żądanie od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Zarządu,
 10. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§25

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia są zwoływane wedle potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz goście, w charakterze obserwatorów.
 3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w miarę potrzeb, jak również na pisemny wniosek Zarządu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą faxu lub drogą mailową.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
 5. W sytuacji oddania jednakowej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach, jeśli jest to życzenie przynajmniej połowy członków Rady, którzy są obecni na posiedzeniu.

Rozdział V. Zmiana Statutu

§26

Decyzje w przedmiocie zmiany celu i statutu Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§27

 1. Dla efektywnego realizowania swoich zadań Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli miałoby to zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator samodzielnie lub w trybie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Po śmierci Fundatora jego uprawnienia przechodzą na jego spadkobierców.

Rozdział VII. Likwidacja

§28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony decyzją Fundatora na funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanej Fundacji.
 4. Funkcję likwidatora sprawować będzie Fundator lub osoba działająca z jego upoważnienia.
 5. Kontrolę nad likwidacją sprawuje Rada Fundacji.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.